Home » deszczowanie


NAWODNIENIA DESZCZOWNIANE


Podstawowym celem systemów nawadniania są nawodnienia zwilżające wykorzystywane (w prywatnych ogrodach, obiektach sportowych, na terenach komercyjnych i miejskich, rolnictwie, szklarniach i tunelach itp.) w celu zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu roślin.


Urządzenia te mogą być też wykorzystywane do innych celów, takich jak:


 • nawożenie roślin nawozami wraz z nawodnieniem,
 • deszczowanie ochronne chroniące rośliny przed opóźnionymi (na wiosnę) i przedwczesnymi (jesienią) przymrozkami,
 • nawodnienia techniczne stosowane np. w celu ułatwienia zbioru i ochrony korzenia przed nadmiernym uszkodzeniem (np. marchew, burak cukrowy),
 • nawodnienia zabiegowe, których celem jest np. ułatwienie orki i przygotowanie gleby do siewu lub sadzenia oraz przyspieszenie i osiągnięcie równomiernych i mocnych wschodów roślin w okresach posusznych,
 • rozdeszczowywanie wstępnie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz do rozdeszczowywania gnojownicy (np. z wielostadnych ferm bydlęcych, ferm tuczu świń),
 • deszczowanie ochładzające otoczenie roślin (klimatyczne) stosowane w bardzo upalne dni,
 • i inne.


Ze względu na konstrukcję i sposób budowy oraz stopień związania z danym obszarem nawodnienia deszczowniane możemy podzielić na:


 • ruchome – przystosowane do przenoszenia lub przewożenia na różne pola (w obrębie danego gospodarstwa a nawet między gospodarstwami) , w których wszystkie elementy instalowane na powierzchni terenu,
 • półstałe – na stałe instalowane są na danym obszarze zwykle pompy, rurociągi doprowadzające i rozdzielcze. Pompy instalowane są w pompowniach a rurociągi rozprowadzające i rozdzielcze wyposażone w hydranty układane są pod powierzchnią terenu. W systemie tym urządzenia deszczujące wraz z rurociągami podłączane do hydrantów są ruchome i mogą być przenoszone lub przewożone w obrębie nawadnianych pól,
 • stałe – w systemach tych wszystkie elementy zainstalowane są na stałe ( mogą być zanurzalne hydranty lub zdejmowane, przenośne zraszacze),
 • okresowo stałe – rurociągi ze zraszaczami układane są na powierzchni terenu i pozostają tam na przez cały sezon wegetacyjny lub jego część.


Podstawowe elementy techniczne każdego systemu nawodnień deszczowniannych to:


 •  ujęcie wody napowierzchniowej lub podziemnej bądź ujęcie wodociągowe,
 • agregat pompowy, pompownia, hydrofor lub pompa dostosowane do wielkości nawadnianego obszaru,
 • rurociągi tłoczne układane na powierzchni bądź pod ziemią doprowadzające wodę z pomp do urządzeń deszczujących,
 • urządzenia deszczujące ze zraszaczami.


Poza wyżej wymienionymi systemami istnieją również tzw. deszczownie samojezdne, w których wszystkie elementy (oprócz ujęcia wody) instalowane są na jezdnej konstrukcji nośnej (zwykle ciężki ciągnik).